Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden, Privacy Beleid & Cookie informatie

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 december 2021.

Algemene informatie

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van deze website op welke manier dan ook. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Vuurwapen Advertenties. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vuurwapen Advertenties niet verantwoordelijk is voor de voorwaarden en het privacybeleid van andere sites en bronnen. Indien u gebruik maakt van deze website, gaat u expliciet akkoord met deze voorwaarden.

Op deze pagina laten we u weten wat de gebruiksvoorwaarden zijn en welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Vuurwapen Advertenties respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gratis registratie

Het plaatsen van advertenties op Vuurwapen Advertenties is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Vuurwapen Advertenties, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier. Aan het registreren op Vuurwapen Advertenties zijn geen kosten en/of abonnementsverplichtingen verbonden, het adverteren op Vuurwapen Advertenties is gratis.

De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld. De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Vuurwapen Advertenties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen. Vuurwapen Advertenties is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder. De adverteerder zal Vuurwapen Advertenties vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die daarmede kan samenhangen.

Adverteren

Na registratie is het mogelijk een advertentie te plaatsen op Vuurwapen Advertenties. Adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Vuurwapen Advertenties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.

Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen. Advertenties moeten onder de juiste categorieën en/of rubrieken geplaatst worden.

Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.

Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden. Het is een adverteerder te allen tijde toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.

Vuurwapen Advertenties behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Vuurwapen Advertenties is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Vuurwapen Advertenties is een platform

Vuurwapen Advertenties functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van objecten, producten en of diensten, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod.

Vuurwapen Advertenties is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Vuurwapen Advertenties dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands/Europees recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor meerderjarigen.

Copyright materiaal

Adverteerder garandeert dat hij het copyright bezit van de geplaatste foto’s en/of afbeelding (en) dat hij aan Vuurwapen Advertenties levert (het materiaal) of dat hij toestemming heeft gekregen van de eigenaar van het copyright om Vuurwapen Advertenties het materiaal te laten gebruiken.

De adverteerder verleent Vuurwapen Advertenties een permanente toestemming om het materiaal te gebruiken voor handelsdoeleinden zonder daar royalty’s te moeten betalen. De adverteerder moet Vuurwapen Advertenties onmiddellijk schadeloos stellen voor al de onkosten, elk verlies of elke aansprakelijkheid (met inbegrip van de onkosten voor wettelijke vertegenwoordiging) ten nadele van Vuurwapen Advertenties als gevolg van inbreuk op het copyright op het gebruik van het materiaal.

De adverteerder weet dat fotomateriaal en/of tekstmateriaal van elk onderdeel van deze website niet gereproduceerd mag worden zonder toestemming van de auteur van het copyrightmateriaal. Vuurwapen Advertenties is niet aansprakelijk voor verlies en/of enige schade als gevolg van het onderwerp van de lay-outs van wijzigingen in de foto’s en/of tekst die door de adverteerders worden verstrekt.

Vuurwapen Advertenties behoudt zich het recht voor het uiteindelijke onderwerp te bepalen van de advertenties op de website, de teksten te bewerken en lay-outs en/of foto’s en /of tekstmateriaal aan te passen.

Vuurwapen Advertenties behoudt zich eveneens aan het recht om tekstgegevens in de online adverteerderdatabase aan te passen en/of te bewerken. Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto’s niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.

Relatie adverteerder – gebruiker

Vuurwapen Advertenties biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Vuurwapen Advertenties hierbij geen partij.

Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieder, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.

Vuurwapen Advertenties aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Biedingen niet bindend

Vuurwapen Advertenties is geen veilingsite, maar een advertentiesite met eventueel de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden eventueel verwijderd als de advertentie ouder is dan een maand.

(Koop-)overeenkomst

Vuurwapen Advertenties is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Vuurwapen Advertenties biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen, en een overeenkomst te sluiten. Hierbij is Vuurwapen Advertenties geen partij, en zal niet aansprakelijk zijn voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Overige aansprakelijkheid

Deze website wordt niet gehost op een eigen server van Vuurwapen Advertenties. Een goede werking van de website kan niet gegarandeerd worden. Vuurwapen Advertenties heeft een optimale instelling van de server, die bij een andere provider anders kan zijn.

Vuurwapen Advertenties is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit overmacht en niet goed functioneren en/of niet bereikbaarheid van het netwerk.

Vuurwapen Advertenties is niet verantwoordelijk voor site’s die buiten het domein van Vuurwapen Advertenties vallen. Hieronder vallen meer, maar niet uitsluitend, site’s die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Vuurwapen Advertenties ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken/adverteren van de desbetreffende site.

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent wet en jurisprudentie wordt begrepen. Aansprakelijkheid van Vuurwapen Advertenties voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. is verschuldigd voor de plaatsing van de advertentie.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Vuurwapen Advertenties advertentie. Vuurwapen Advertenties heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Vuurwapen Advertenties heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Onrechtmatige handelingen

Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Vuurwapen Advertenties het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Vuurwapen Advertenties in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Vuurwapen Advertenties te ontzeggen.

Bij misbruik van Vuurwapen Advertenties kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.

Bij oplichting of een onrechtmatige daad verleend Vuurwapen Advertenties alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.
Er wordt niet gecorrespondeerd over de verwijdering of aanpassingen van advertenties.

Vrijwaring

Adverteerder vrijwaart Vuurwapen Advertenties tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.

De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Vuurwapen Advertenties moeten worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Vuurwapen Advertenties van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Privacy beleid

Persoonlijke gegevens

Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contactgegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Vuurwapen Advertenties kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.

Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Vuurwapen Advertenties.

Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Vuurwapen Advertenties.

Gebruik van onze diensten

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Vuurwapen Advertenties is het nodig dat u een profiel aanmaakt. Hierbij vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken zoals een door uzelf gekozen gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens worden gebruikt om uw advertentie te kunnen plaatsen en de dienst uit te kunnen voeren. Uw e-mailadres zal niet worden getoond op onze site en zal niet aan derden worden verstrekt. De gevraagde gegevens zijn essentieel om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die wij aanbieden of notificaties van reacties op uw advertenties en de gebruiksmogelijkheden die de website u verschaft dan wel om contact met u op te nemen in geval er zich problemen voordoen. U heeft de mogelijkheid om andere gegevens (zoals uw telefoonnummer of postcode) op te geven en getoond worden in uw advertentie, deze zijn facultatief en op eigen risico.

Techniek

Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina’s de bezoeker heeft bezocht.

Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.

Locatievoorzieningen

Vuurwapen Advertenties maakt gebruik van locatievoorzieningen om de functionaliteit van de zoek pagina’s van de website te optimaliseren. Gegevens van locatievoorzieningen worden niet bewaard en worden slechts gebruikt om uw zoekmogelijkheid op te stellen met betrekking tot website-activiteit en gerelateerde advertenties.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site uploadt, dient u te voorkomen dat u afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een externe hosting partij waarbij wij ons hosting pakket afnemen om zodoende de website aan de bezoekers te kunnen presenteren.

Cookies

Vuurwapen Advertenties maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren, bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten op te stellen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De website Vuurwapenadvertenties.nl:

  • maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
  • heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • heeft gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • heeft ‘gegevens delen’ met Google Analytics uitgezet;
  • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Vuurwapen Advertenties de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Links

Adverteerders kunnen een link (websiteverwijzing) bij een advertentie plaatsen. Vuurwapen Advertenties zal niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze websites.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze voorwaarden en privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Deze Voorwaarden zijn aanvullend op de Disclaimer en kan van tijd tot tijd wijzigen. We raden u dan ook aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.